Notícies NEO

Ajuts europeus per a la rehabilitació en la millora de l’eficiència energètica dels habitatges

Els fons NextGeneration tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

La Resolució que dicta les pautes dels requisits, terminis, actuacions subvencionables, els programes d’actuacions estan regulades a la Resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022 i a la convocatòria corresponent.

Aquestes subvencions estan emmarcades als fons europeus NextGeneration i tenen per objectiu bàsic reduir el consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica on correspongui l’edifici que es vulgui rehabilitar.

Les subvencions estan destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Són un instrument per a impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, i una oportunitat única per accelerar un parc d’habitatge sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, però també poden finançar la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat, o la conservació dels edificis.

Enguany la tramitació d’aquestes subvencions ha canviat substancialment i l’Agència de l’habitatge de Catalunya col·labora amb les oficines tècniques de rehabilitació tan del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona com del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona pel que fa a la documentació específica i de caire tècnic, i amb el Col·legi d’administradors de finques de Barcelona per a la revisió de la documentació de caire jurídic-administratiu .

No obstant aquest nou escenari , l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, també com a oficina TÈCNICA DE REHABILTIACIÓ,  està a la disposició de la ciutadania per l’assessorament en matèria de rehabilitació i per aclarir qualsevol dubte que se’n pugui derivar d’aquest nou sistema de sol·licitud. ( C. Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 3r. (Ed.El Sucre) – VIC – Telf. Contracte : 93 883 41 25)

Generalment van dirigides a :

  • Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris)
  • Administracions públiques
  • Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades

Per als ajuts a la rehabilitació d’edificis o per als ajuts per al llibre de l’edifici també a:

  • Comunitats de propietaris
  • Agrupacions de comunitats de propietaris
  • Societats cooperatives

Els programes de les actuacions subvencionables són :

Els terminis per a la presentació de cada programa de rehabilitació, depèn de cada modalitat :

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edificis

  • Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

  • Del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre

Programa 5: Ajuts en l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació

  • Del 20 de juny i fins el 31 de desembre de 2022

Requisits dels edificis:

En funció del programa de les actuacions els requisits i la documentació necessària es poden consultar a la resolució publicada.

On cal adreçar-se:

Al tècnic o a l’administrador de finques de l’edifici. Ofereixen assessorament i tramiten la subvenció i les gestions amb els col·legis d’arquitectes i els col·legis d’aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers de l’edificació, a fi de resoldre les qüestions tècniques.

Si la comunitat no en té, cal adreçar-se directament al col·legi d’administradors de finques que pertoqui segons la zona.

Per contactar amb entitats relacionades amb aquest tema:

Qui ha de realitzar els tràmits de presentació de subvenció :

La realitzarà un tècnic competent que farà la declaració responsable dels requisits tècnics de l’edifici objecte de la subvenció.

La declaració ha de contenir les dades degudament formalitzades per la seva tramitació, i no s’adjuntarà cap documentació tècnica ni administrativa. Aquesta documentació tècnica i administrativa es lliurarà en els diferents col·legis professionals que correspongui, juntament amb l’acusament de rebuda que obtingueu,  pels mitjans establerts per les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR), perquè en realitzin la seva revisió, validació i realitzin l’informe d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica

Us facilitem l’enllaç del portal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per poder-vos descarregar i consultar la convocatòria més escaient en funció de les actuacions subvencionables.